Ռեեստրի վարում և պահառություն

Հանդիսանալով Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի հաշվի օպերատոր, ինչպես նաև լիցենզավորված պահառուական առայություններ մատուցող անձ, Կուբ Ինվեսթը հանդիսանում է հուսալի և վստահելի գործընկեր ձեր արժեթղթերի և սեփականատերերի ռեեստրի պահպանության համար։
Կուբ Ինվեսթը իրականացնում է արտարժույթի սփոթ և ֆորվարդ առուվաճառքի գործառնություններ ՀՀ շուկայում տարածված բոլոր արժութային զույգերով և շուկայում առկա առավել մրցունակ փոխարժեքներով։