Կառուցվածք

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով
Ներքին աուդիտ
Գործադրի տնօրեն
Ֆինանսական դիտարկումներ
Ռիսկերի կառավարիչ
Իրավաբան (պատվիրակում)
Գլոբալ շուկաներում առևտրի և վաճառքների բաժին
Արժեթղթերով գործառությունների բաժին
Դիլինգային բաժին
Ադմինիստրատիվ տնօրեն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (պատվիրակում)
Մարդկային ռեսուրսներ (պատվիրակում)
Գործառնական վարչություն
Հաճախորդների սպասարկման բաժին
Հաշվարկային կենտրոն
Ֆինանսական տնօրեն
Հաշվապահություն (պատվիրակում)
Կորպորատիվ տնօրեն
Մարքեթինգի բաժին (պատվիրակում)
Առևտրային հարթակներում բրոքերային ծառայությունների մատուցման բաժին
Ակտիվների կառավարման և անդերրայթինգի բաժին
Կորպորատիվ գործընկերային հարաբերությունների զարգացման բաժին
Պահառուական ծառայությունների զարգացման բաժին

Cookies settings

This website uses cookies to ensure you get the best experience on out website.