Օրենքներ և ԿԲ կանոնակարգեր

 Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենք

• Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին ՀՀ օրենք

• Ներդրումային ֆոնդերի մասին ՀՀ օրենք

 Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք

• Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք

• Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք

• Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենք

 Կանոնակարգ 4/01 Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների եվ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի եվ ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, նրանց կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձեվը եվ ժամկետները, բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը

 Կանոնակարգ 4/02 «Ներդրումային ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը, սահմանված տնտեսական նորմատիվների խախտումների չափը»

✔ Կանոնակարգ 4/03 «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց» Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները»

 Կանոնակարգ 4/04 «Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ»

 Կանոնակարգ 4/05 «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը»

 Կանոնակարգ 4/07 «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները»

 Կանոնակարգ 4/08 «Արժեթղթերի շուկայի վերահսկվող անձանց հեռակա վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացված հաշվետվությունները, տեղեկանքները, բացատրությունները և նման այլ փաստաթղթերը հասարակությանը մատչելի դարձնելու կարգը և այդ փաստաթղթերը հասարակությանը մատչելի դարձնելու պահանջից բացառությունները»

✔ Կանոնակարգ 4/09 «Հաշվետու թողարկողների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձին ներկայացվող չափանիշները»

✔ Կանոնակարգ 4/10 «Արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի հայտարարագրի կազմը, առաջարկի և դրա պայմանների փոփոխությունների հրապարակման կարգը, առաջարկի շուկայական գնի հաշվարկման կարգը, արժեթղթերը հանձնելու պարտադիր առաջարկի իրականացման կարգը արժեթղթերի կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլտվության դադարեցման դեպքում, արժեթղթերը հանձնելու առաջարկն ընդունելու կամ մերժելու մասին ցանկացած հրապարակային առաջարկության կամ խորհրդի կատարման կարգը»

✔ Կանոնակարգ 10 «Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների լիցենզավորումը և կարգավորումը»

 Կանոնակարգ 11 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպման լիցենզավորումը, կարգավորումը և վերահսկողությունը»

✔ Կանոնակարգ 11/01 «Արտարժույթի առքուվաճառքի և արտարժույթի առքուվաճառքի սակարկությունների ընթացքում գնային չարաշահումների արգելումը, գնային չարաշահումների ազդակները և Կենտրոնական բանկի գնային չարաշահումների մասին տեղեկացման կարգը»

 Կանոնակարգ 12 «Արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների լիցենզավորումը և կարգավորումը»

 Կանոնակարգ 5/10 «Արժեթղթերի կենտրոնացված ռեեստրավարման և պահառության կարգը»

✔ Կանոնակարգ 8/03 «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը»

 Կանոնակարգ 8/04 «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» - Հավելված

 Կանոնակարգ 33«Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը»
www.cba.am

Cookies settings

This website uses cookies to ensure you get the best experience on out website.