header images

CUBE
INVEST

 

Գործադիր տնօրեն - Արսեն Սիմոնյան
Անձնական տվյալներ.
Ծննդավայրը` ք. Երևան
Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն
Ծննդյան ամսաթիվ` 17.01.1977թ.
Կրթություն.
- "Աղաջանյանի" անվան գյուղատնտեսական տեխնիկում 1992 – 1994թ.թ.
- Սանկտ Պետերբուրգի ֆինանսական ակադեմիա 1999 – 2001թ.թ.
Աշխատանքային գործությեություն.
- “Տոնտոն Ինվեստիցիոն” ՍՊԸ 2002 - 2009թ.թ.
Արժութային դիլեր
- “Էյջ Էյ Ֆինանս” ՍՊԸ 2009թ.
Գործադիր տնօրեն
- "Մելգրի Յունիոն" ՍՊԸ 2010թ.
Գործադիր տնօրեն
- "Կիլիկիա" ՈւՎԿ ՍՊԸ 2012 - 2017թ.թ.
Արժեթղթերով գործառնությունների մասնագետ
- "Կուբ Ինվեսթ" ՓԲԸ 2017թ.-ից
Գործադիր տնօրեն


Ներքին աուդիտի ղեկավար – Տաճատ Խերանյան
Անձական տվյալներ.
Ծննդավայրը` ք. Երևան
Քաղաքացիությունը` Հայաստանի Հանրապետություն
Ծննդյան ամսաթիվ` 06.11.1980թ.
Կրթություն
- Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ 1997 – 2002թ.թ.
Աշխատանքային գործունեություն.
- “Կոնվերս բանկ” ՓԲԸ
Օժանդակող գրասենյակի մասնագետ 2005թ
- “Կոնվերս բանկ” ՓԲԸ
Ներքին վերահսկողության ծառայության I կարգի մասնագետ 2005 - 2006թ.թ.
- “Կոնվերս բանկ” ՓԲԸ
Օժանդակող գրասենյակի I կարգի մասնագետ 2006 - 2008թ.թ.
- “Կոնվերս բանկ” ՓԲԸ
Ներքին աուդիտի անդամ 2008 - 2012 թ.թ.
- “Ամերիաբանկ” ՓԲԸ
Ներքին վերահսկողության ծառայության գլխավոր մասնագետ 2012 – 2015թ.թ.
- “Ռենեսա” ՓԲԸ
Ներքին աուդիտորի ղեկավար 2015թ.- առ այսօր
- “Կուբ Ինվեսթ” ՓԲԸ
Ներքին աուդիտորի ղեկավար 2017թ.- առ այսօր

 

 

 

 

 

 

 

 «ԿՈՒԲ ԻՆՎԵՍԹ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն
Հասցե - ՀՀ, ք. Երևան, 0002, Արամի 64, տարածք 143
Հեռ. - +374 11 800 810
Էլ.փոստ - info@cubeinvest.am